THỐNG KÊ KẾT QUẢ SỔ XỐ VIP NGÀY 13/8/2019

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỐ XÔ VIP NGÀY 13/8/2019

Dàn 64s

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,

27,82,28,92,29,04,40,14,41,34,43,44,54,45,64,

46,74,47,84,48,94,49,07,70,17,71,37,73,57,75,

67,76,77,87,78,97,79,08,80,18,81,38,83,58,85,

68,86,88,98,89

BTĐ

00

STL

58-85

BTL

27

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *